Allmänna villkor och anvisningar

Artikel 1 - Definitioner

Följande definitioner gäller i dessa avtalsvillkor:

”ångerfrist”: den period under vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt.

konsument: en fysisk person som inte agerar i egenskap av näringsidkare och som har ingått ett distansavtal med näringsidkaren;

”dag”: en kalenderdag.

tidsbestämt avtal: ett distansavtal som omfattar en rad varor och/eller tjänster där skyldigheten att leverera och/eller köpa är utspridd över tiden.

varaktigt medium: varje medium som gör det möjligt för konsumenten eller näringsidkaren att lagra information som riktar sig personligen till denne på ett sätt som är tillgängligt för framtida bruk och som medger oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

ångerrätt: konsumentens möjlighet att frånträda ett distansavtal inom ångerfristen;

Näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder varor och/eller tjänster till konsumenter genom distansförsäljning;

distansavtal: ett avtal där, som en del av ett system som näringsidkaren organiserar för distansförsäljning av varor och/eller tjänster, avtalet ingås uteslutande med hjälp av en eller flera tekniker för distanskommunikation;

”teknik för distanskommunikation”: varje teknik som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och näringsidkaren är närvarande i samma rum vid samma tidpunkt.

Allmänna villkor: dessa allmänna villkor för näringsidkaren.

Artikel 2 - Näringsidkarens identitetArtikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från näringsidkaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan näringsidkaren och konsumenten.

Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligen möjligt ska näringsidkaren, innan distansavtalet ingås, informera konsumenten om att de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning och att de på konsumentens begäran kommer att skickas till konsumenten kostnadsfritt så snart som möjligt.

Om distansavtalet ingås på elektronisk väg skall texten till de allmänna villkoren, utan att det påverkar tillämpningen av föregående stycke och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra den på ett varaktigt medium. Om detta inte är möjligt skall, innan distansavtalet ingås, information lämnas om var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de på begäran kommer att skickas till konsumenten kostnadsfritt, antingen elektroniskt eller på annat sätt.

Om produkt- eller tjänstespecifika villkor gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar och vid motstridiga allmänna villkor ska konsumenten alltid åberopa den bestämmelse som är mest förmånlig för denne.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle skulle vara helt eller delvis ogiltiga, ska Avtalet och dessa allmänna villkor i övrigt fortsätta att gälla och bestämmelsen i fråga ska utan onödigt dröjsmål genom ömsesidig överenskommelse ersättas med en bestämmelse som ligger så nära den ursprungliga bestämmelsens tillämpningsområde som möjligt.

Situationer som inte täcks av dessa allmänna villkor ska anses vara ”i andan” av dessa allmänna villkor.

Eventuella oklarheter i fråga om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor ska tolkas ”i enlighet med andan” i dessa allmänna villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har begränsad giltighet eller är föremål för villkor, kommer detta uttryckligen att nämnas i erbjudandet.

Erbjudandet kan komma att ändras. Entreprenören har rätt att ändra och justera erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en välgrundad bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder, är dessa en trovärdig representation av produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara fel eller misstag i erbjudandet är bindande för entreprenören.

Alla bilder, specifikationer och information i offerten är vägledande och kan inte leda till ersättning eller uppsägning av kontraktet.

Bilderna på produkterna är en sanningsenlig återgivning av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de faktiska färgerna på produkterna.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter han eller hon har till följd av att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt

priset inklusive skatter

eventuella fraktkostnader;

hur avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som är nödvändiga för att det ska kunna ingås;

huruvida ångerrätt gäller eller inte

sättet för betalning, leverans och fullgörande av avtalet;


Den period under vilken erbjudandet ska accepteras eller den period under vilken näringsidkaren garanterar priset;

Nivån på taxan för fjärrkommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för fjärrkommunikation beräknas på en annan grund än den allmänna grundtaxan för det kommunikationsmedel som används;

Om avtalet kommer att lagras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet, hur konsumenten kan få tillgång till det.

Hur konsumenten kan kontrollera och vid behov korrigera de uppgifter som han eller hon har lämnat enligt avtalet innan avtalet ingås.

Eventuella andra språk på vilka avtalet kan ingås utöver nederländska;

den uppförandekod som näringsidkaren omfattas av och hur konsumenten kan ta del av denna kod elektroniskt, och

Distansförsäljningsavtalets minimilängd om det rör sig om en längre transaktion.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, typ av material.

Artikel 5 - Avtalet

Avtalet ingås, om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4, när konsumenten accepterar erbjudandet och villkoren för att göra detta är uppfyllda.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer entreprenören omedelbart att bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av entreprenören kan konsumenten säga upp avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data och säkerställa en säker onlinemiljö. Om konsumenten har möjlighet att betala elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Om avtalet kommer att lagras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet, hur konsumenten kan få tillgång till det.

hur konsumenten kan kontrollera och eventuellt korrigera den information som han eller hon har lämnat.

Näringsidkaren får - inom lagens gränser - inhämta information om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter och om alla fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett korrekt sätt. Om näringsidkaren på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att avvisa en beställning eller begäran med motivering eller att ställa särskilda villkor för dess utförande.

Näringsidkaren ska ge konsumenten följande information tillsammans med varan eller tjänsten, skriftligen eller på ett sätt som är tillgängligt för konsumenten och lagrat på ett varaktigt medium:

a. Besöksadressen till näringsidkarens affärslokaler där konsumenten kan klaga;

b. De villkor och sätt på vilka konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten är utesluten.

c. Information om garantier och befintliga kundtjänster;

d. Den information som avses i artikel 4.3 i dessa allmänna villkor, såvida inte näringsidkaren redan har lämnat den till konsumenten innan avtalet ingicks.

e. Villkoren för att säga upp avtalet om det gäller ett avtal som löper på mer än ett år eller på obestämd tid.

Vid långfristiga transaktioner gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

Varje avtal skall ingås under förutsättning att produkterna i fråga finns tillgängliga i tillräcklig omfattning.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid köp av varor har konsumenten rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa dagen efter det att konsumenten eller en företrädare som konsumenten och näringsidkaren utsett i förväg har mottagit varorna.

Under denna period måste konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han får endast packa upp varan eller använda den i den utsträckning som är nödvändig för att bedöma om han vill behålla varan. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska konsumenten återlämna varan till näringsidkaren med alla medföljande tillbehör och, så långt det är rimligt, i sitt ursprungliga skick och förpackning, i enlighet med näringsidkarens rimliga och tydliga instruktioner.

Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt ska konsumenten underrätta näringsidkaren om detta inom 14 dagar från det att konsumenten mottog varan. Konsumenten ska lämna meddelandet genom ett skriftligt meddelande/mejl. När konsumenten har utnyttjat sin ångerrätt ska han eller hon returnera varan inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att produkten har returnerats i tid, t.ex. med hjälp av ett postkvitto.

Om konsumenten inte har underrättat näringsidkaren om att han eller hon vill utöva sin ångerrätt eller inte har återlämnat varorna till näringsidkaren efter utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3, ska köpet anses ha fullgjorts.

Artikel 7 - Kostnader i samband med ångerrätten

Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska kostnaderna för att återsända varorna bäras av konsumenten.

Om konsumenten har betalat ett belopp ska näringsidkaren återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter det att ångerrätten utövats. Detta förutsätter att varorna redan har mottagits av näringsidkaren eller att det kan lämnas avgörande bevis för att varorna har returnerats i sin helhet.

Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätten

Näringsidkaren får utesluta konsumenten från ångerrätten för de produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Uteslutandet av ångerrätten är endast giltigt om näringsidkaren tydligt har angett detta i samband med erbjudandet eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås.


Uteslutande av ångerrätten är endast möjligt för produkter

a. som tillverkas av näringsidkaren enligt konsumentens specifikationer;

b. som tydligt är av personlig karaktär

c. som på grund av sin natur inte kan returneras

d. som försämras eller åldras snabbt

e. vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har någon kontroll över

f. till enskilda tidningar och tidskrifter


g. ljud- och videoinspelningar och datorprogram där förseglingen har brutits av konsumenten

h. för hygienprodukter där förseglingen har brutits av konsumenten.

Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster

a. i samband med logi, transport, restaurangtjänster eller fritidsaktiviteter som ska levereras på ett visst datum eller under en viss period

b. där leveransen har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut

c. i samband med spel och lotterier.

Villkor för retur:

1. Begäran om retur:

Kunden måste i förväg meddela att han eller hon vill returnera en vara innan vi kan acceptera returen. Returer utan föregående meddelande kommer inte att accepteras.

Kunder kan skicka in en returbegäran genom att kontakta vår kundtjänstavdelning. När begäran har godkänts skickar vi returinstruktioner till dig.

2. Godkännande av returen:

När vi har fått returbegäran kommer vi att granska den och svara inom rimlig tid. Returer accepteras endast om följande villkor är uppfyllda:
- Förseglade produkter. Om förseglingen är bruten kan vi inte acceptera returen.
- Varan är i originalskick, inklusive alla tillbehör, manualer och förpackningar.
- Varan visar inga tecken på användning, skada eller felaktig hantering som påverkar varans säljbarhet.
- Varan är inom den returperiod som anges på vår retursida och i vår returpolicy.

3. Avgift för omleverans:

Om en kund avvisar paketet vid leverans debiteras en återställningsavgift på 10 euro. Denna avgift täcker kostnaden för bearbetning och påfyllning av lagret.

4. Kostnader för returförsändelse:

Kunden är ansvarig för kostnaden för att returnera varan.

5. Återbetalning:

När vi har mottagit och inspekterat de returnerade varorna och returen har accepterats, återbetalar vi inköpspriset minus lagringsavgifter och fraktkostnader. Återbetalningen sker via kundens ursprungliga betalningsmetod, om inget annat avtalats.

6. Undantag:

Vissa varor kan inte returneras på grund av sin natur, t.ex. personifierade produkter, färskvaror eller hygienartiklar (denna lista är inte uttömmande).

Vi rekommenderar att kunderna läser hela returpolicyn på vår webbplats innan de gör ett köp. Om du har några frågor eller tvivel, vänligen kontakta vår kundtjänst för ytterligare hjälp.

Artikel 9 - Priset

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på produkterna och/eller tjänsterna inte höjas, med undantag för prisändringar till följd av ändrade momssatser.

Till skillnad från föregående stycke får näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför näringsidkarens kontroll, till rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att de angivna priserna är vägledande priser måste påpekas i erbjudandet.

Prishöjningar inom 3 månader från avtalets ingående är endast tillåtna om de följer av lag eller annan författning.

Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om uppdragstagaren har samtyckt till dem och:

a. de följer av lag eller annan författning, eller

b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.

De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Alla priser är föremål för tryck- och skrivfel. Vi tar inget ansvar för följderna av tryckfel. Vid tryckfel är uppdragstagaren inte skyldig att leverera varan till felaktigt pris.

I enlighet med § 5 para. 1 UStG 1968 är leveransplatsen i det land där transporten påbörjas. I detta fall sker leveransen utanför EU. Därefter tar post- eller kurirtjänsten ut importmoms eller tullklareringskostnader från kunden. Återförsäljaren tar därför inte ut någon moms.

Särskilda tilläggsavgifter för tullklarering och/eller importtullar ingår inte i priset och måste betalas av kunden.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Entreprenören garanterar att produkterna och / eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i offerten, de rimliga kraven på tillförlitlighet och / eller användbarhet och de lagstadgade bestämmelserna och / eller myndighetsbestämmelser som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående. I den utsträckning som avtalats garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

En garanti från näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagstadgade rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet.

Eventuella fel eller defekta produkter måste rapporteras skriftligen till näringsidkaren inom 14 dagar efter leverans. Produkterna ska returneras i originalförpackning och i nyskick.


Entreprenörens garantiperiod motsvarar tillverkarens garantiperiod. Entreprenören är under inga omständigheter ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för konsumentens respektive användning eller för råd om användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:

Konsumenten har reparerat och / eller modifierat de levererade produkterna själv eller har fått dem reparerade och / eller modifierade av en tredje part.

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt behandlats oaktsamt eller i strid med leverantörens anvisningar och/eller anvisningarna på förpackningen;

Felet helt eller delvis beror på föreskrifter som myndigheter har meddelat eller kommer att meddela beträffande de använda materialens art eller beskaffenhet.

Artikel 11 - Leverans och fullgörande

Leverantören ska iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av produktbeställningar.

Leveransplatsen är den adress som konsumenten har uppgett för företaget.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i dessa allmänna villkor ska leverantören ta emot beställningar utan dröjsmål, dock senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har avtalat om en längre leveranstid. Om leveransen försenas eller om en beställning inte utförs eller endast delvis utförs, kommer konsumenten att få den senast 30 dagar efter beställningen. I detta fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan påföljd och rätt till ersättning.

Vid sådan hävning som avses i föregående stycke ska näringsidkaren snarast möjligt och senast inom 14 dagar från det att avtalet hävdes återbetala det belopp som konsumenten har betalat.Om det visar sig omöjligt att leverera en beställd produkt ska näringsidkaren sträva efter att leverera en ersättningsprodukt. Senast vid leveranstillfället ska det tydligt framgå att en ersättningsprodukt kommer att levereras. Ångerrätten kan inte uteslutas för ersättningsvaror. Kostnaderna för returförsändelsen bärs av entreprenören.

Risken för skada på och / eller förlust av produkter bärs av entreprenören fram till tidpunkten för överlämnandet till konsumenten eller en tidigare utsedd representant som gjorts känd för entreprenören, såvida inte uttryckligen överenskommits om annat.

Artikel 12 - Kontinuerliga transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning

Konsumenten kan när som helst säga upp ett tillsvidareavtal som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster i enlighet med tillämpliga uppsägningsregler och med en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten har rätt att säga upp ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst, i enlighet med de överenskomna uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid som inte överstiger en månad, vid slutet av den tidsbegränsade perioden.

Konsumenten får vidta de åtgärder som nämns i föregående stycken:

säga upp avtalet när som helst och inte vara begränsad till att säga upp avtalet vid en viss tidpunkt eller för en viss tidsperiod;

säga upp minst på samma sätt som de ingicks av honom;

alltid sägas upp med samma uppsägningstid som näringsidkaren har satt ut för sig själv.

Förlängning

Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster får inte underförstått förlängas eller förnyas för en bestämd tid.

Utan hinder av vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar, veckotidningar eller tidskrifter förlängas underförstått med högst tre månader om konsumenten har rätt att säga upp det förlängda avtalet före utgången av förlängningsperioden med högst en månads uppsägningstid.

Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av varor eller tjänster får förnyas automatiskt på obestämd tid endast om konsumenten har rätt att säga upp avtalet när som helst med högst en månads uppsägningstid, och med högst tre månaders uppsägningstid om avtalet avser regelbunden leverans av dagstidningar, veckotidningar eller tidskrifter, men mindre än en gång i månaden.

Ett tillfälligt avtal om regelbunden leverans av provdagar, nyhets- och veckotidningar samt tidskrifter (prov- eller introduktionsabonnemang) förlängs inte underförstått utan upphör automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.

Varaktighet

Om ett avtal varar längre än ett år, får konsumenten säga upp avtalet när som helst efter utgången av ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida det inte av rimliga och rättvisa skäl följer att avtalet inte kan sägas upp före utgången av den avtalade löptiden.

Artikel 13 - Betalning

Om inte ett annat datum har avtalats ska belopp som ska betalas av konsumenten betalas inom 7 arbetsdagar från början av den ångerperiod som avses i artikel 6.1. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period löpa efter det att konsumenten har fått en bekräftelse på avtalet.

Konsumenten är skyldig att omedelbart underrätta näringsidkaren om eventuella felaktigheter i den information som lämnats eller den betalning som angetts.

Om konsumenten inte fullgör sina skyldigheter har näringsidkaren rätt att, med förbehåll för lagstadgade begränsningar, debitera konsumenten skäliga kostnader.

Artikel 14 - Klagomål

Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in fullständigt och tydligt beskrivet inom 7 dagar efter det att konsumenten har funnit bristerna till näringsidkaren.

Klagomål som skickas till näringsidkaren kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en förutsägbart längre handläggningstid ska näringsidkaren inom 14-dagarsperioden svara med ett mottagningsbevis och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas i godo blir det en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

Ett klagomål upphäver inte näringsidkarens skyldigheter om inte näringsidkaren skriftligen meddelar motsatsen.

Om ett klagomål anses vara motiverat av entreprenören, måste entreprenören efter eget gottfinnande ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

Artikel 15 - Tvister

Endast nederländsk lag gäller för avtal mellan entreprenören och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller för. Även om konsumenten bor utomlands.